Hùng, L. V., L. T. . Thành, và N. V. Tuấn. “Nghiên cứu sử dụng hạt Vi cầu rỗng từ Tro Bay Thay Thế một phần cốt liệu nhỏ Cho Chế tạo Bê tông Nhẹ chịu lực”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction, vol 11, số p.h 6, Tháng Chạp 2021, tr Trang 21 -Trang 27, doi:10.54772/jomc.6.2021.205.