Huy, V. B. ., Đoàn V. . Đẹt, và C. V. . Học. “Sử dụng FRP để phục hồi Khả năng chịu tải của sàn Bê tông cốt thép bị cháy”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction, vol 11, số p.h 05, Tháng Hai 2022, tr Trang 86 -91, doi:10.54772/jomc.05.2021.234.