Phấn, T. V. . “Hiệu Quả Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng, vol 11, số p.h 05, Tháng Hai 2022, tr Trang 135 -38, doi:10.54772/jomc.05.2021.241.