Thuỷ, N. N. ., V. Đình Lợi, và T. M. Hoàng. “Nghiên cứu thực nghiệm xác định chiều sâu Xuyên của đạn vào Bê tông”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 3, Tháng Sáu 2021, tr Trang 62 -66, http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/74.