Trình, Nguyễn Đăng, Phạm Đức Thắng, và Phan Quỳnh Trâm. “Các nhân tố ảnh hưởng đến Chi Phí xây dựng Nhà xưởng Trong Giai đoạn đấu thầu”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, no. 04 (Tháng Mười-Một 30, 2021): Trang 113 – Trang 117. Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/162.