Tuyên, Vũ Hữu, và Đỗ Việt Anh. “Khai thác yếu tố hình học không Gian Trong kiến Trúc công trình”. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, no. 04 (Tháng Mười-Một 30, 2021): Trang 156 – Trang 161. Truy cập Tháng Hai 27, 2024. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/169.