Hùng, Lê Việt, Lê Trung Thành, và Nguyễn Văn Tuấn. “Nghiên cứu sử dụng hạt Vi cầu rỗng từ Tro Bay Thay Thế một phần cốt liệu nhỏ Cho Chế tạo Bê tông Nhẹ chịu lực”. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction 11, no. 6 (Tháng Chạp 28, 2021): Trang 21 –Trang 27. Truy cập Tháng Mười 3, 2023. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/205.