Linh, Nguyễn Thị Thùy, Lê Thị Song, và Lê Cao Chiến. “Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi Và kết cấu Che nắng”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng 11, no. 6 (Tháng Chạp 28, 2021): Trang 112 – Trang 119. Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/210.