Phấn, Tạ Văn. “Hiệu Quả Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động”. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng 11, no. 05 (Tháng Hai 16, 2022): Trang 135 – Trang 138. Truy cập Tháng Hai 27, 2024. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/241.