Thế, Nguyễn Huy. “Mô hình động lực học của hệ Thu thập năng lượng sử dụng dầm Có Hai vị Trí cân bằng”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, no. 3 (Tháng Sáu 28, 2021): Trang 52 – Trang 55. Truy cập Tháng Mười 6, 2022. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/72.