Thuỷ, Ngô Ngọc, Vũ Đình Lợi, và Trịnh Minh Hoàng. “Nghiên cứu thực nghiệm xác định chiều sâu Xuyên của đạn vào Bê tông”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, no. 3 (Tháng Sáu 28, 2021): Trang 62 – Trang 66. Truy cập Tháng Hai 8, 2023. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/74.