1.
Miền TV, Phước NH, Thái NT, Dũng NT. Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D. JOMC [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2021 [cited 1 Tháng Chạp 2023];(04):Trang 21 - Trang 25. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/149