1.
Nhẫn MB, Phong LT. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. JOMC [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2021 [cited 27 Tháng Hai 2024];(04):Trang 98 - Trang 106. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/160