1.
Trình N Đăng, Thắng P Đức, Trâm PQ. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu. JOMC [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2021 [cited 6 Tháng Sáu 2023];(04):Trang 113 - Trang 17. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/162