1.
Tuyên VH, Anh Đỗ V. Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình. JOMC [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2021 [cited 27 Tháng Hai 2024];(04):Trang 156 - Trang 11. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/169