1.
Phấn TV. Hiệu quả gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động. JOMC [Internet]. 16 Tháng Hai 2022 [cited 27 Tháng Hai 2024];11(05):Trang 135 - Trang 138. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/241