1.
Miền TV, Hằng Đặng TT, Nhung NTH, Đạt NT. Nghiên cứu các tính chất của bê tông cốt sợi polypropylene dùng cho công nghệ in 3D. JOMC [Internet]. 28 Tháng Sáu 2021 [cited 8 Tháng Hai 2023];(3):Trang 14 - Trang 19. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/64