1.
Thế NH. Mô hình động lực học của hệ thu thập năng lượng sử dụng dầm có hai vị trí cân bằng. JOMC [Internet]. 28 Tháng Sáu 2021 [cited 6 Tháng Mười 2022];(3):Trang 52 - Trang 55. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/72