Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 28-10-2021

Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế một phần xi măng đến các tính chất của bê tông cường độ cao

Đoàn Công Chánh, Nguyễn Phú Nhuận, Trần Văn Khánh, Huỳnh Trọng Phước

Trang 6 - Trang 12

Nghiên cứu ảnh hưởng các dạng tồn tại của thạch cao FGD tới tính chất xi măng siêu Sulfate

Trịnh Thị Châm, Lưu Thị Hồng, Đỗ Đình Đức, Phạm Thanh Hải

Trang 31 - Trang 41

Dự báo khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thanh FRP

Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Ngọc Phương, Đặng Vũ Hiệp

Trang 59 - Trang 73

Mô phỏng ứng xử uốn tấm sàn bê tông cốt thép sử dụng mô hình vật liệu coupled damage-plasticity microplane (CDPM)

Nguyễn Thái Bình , Võ Khắc Lê Anh, Lương Văn Hải, Cao Nguyên Thi

Trang 74 - Trang 79

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất của hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Nguyễn Đăng Trình, Lê Hải Đăng, Nguyễn Phúc Hạnh, Trần Đức Học

Trang 104 - Trang 110