Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 08-04-2022

Lan truyền sóng lên đảo ngầm có thềm trước dốc lớn

Nguyễn Quang Tạo, Hồ Đức Đạt, Nguyễn Trung Dũng, Phạm Thị Hằng

Phân tích ứng xử hố đào sâu sử dụng ringbeam đường kính lớn

Võ Nhật Hoàng, Huỳnh Quốc Thiện, Huỳnh Thị Thúy Thùy, Lại Văn Quí