Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 28-08-2022

Đánh giá cường độ chịu nén của cọc xi măng đất được chế tạo trong phòng thí nghiệm và hiện trường

Phạm Hữu Hà Giang, Lê Hải Trí, Trần Trang Nhật, Hoàng Vĩ Minh, Phạm Anh Du

Trang 5 - Trang 9

Nghiên cứu sử dụng vật liệu rỗng Vermiculite làm cốt liệu để chế tạo vữa phủ vi sinh

Văn Tuấn Nguyễn, Đinh Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hà, Vũ Văn Linh, Nguyễn Công Thắng, Keun-Hyeok Yang

Trang 16 - Trang 21

Phân tích sức chịu tải nhổ của tấm neo trong nền sét không đồng nhất không đẳng hướng bằng mô hình NGI-ADP

Lại Văn Quí, Nguyễn Đăng Khoa, Dương Nhật Tân, Đặng Hoàng Long, Nguyễn Việt Anh Khoa

Trang 22 - Trang 29