PGS.TS. Lê Trung Thành - Viện Vật liệu xây dựng (Chủ tịch)

GS.TS. Nguyễn Việt Anh - Đại học Xây dựng Hà Nội

PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính - Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS. Tạ Ngọc Dũng - Đại học Bách Khoa Hà Nội

GS.TS. Thái Hoàng - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam

TS. Ứng Quốc Hùng - Công ty MATIERE SA (Pháp)

GS.TS. Phạm Huy Khang - Trường Đại học Giao thông vận tải

GS.TS.NCVCC. Trần Đại Lâm - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

GS.TS. Nguyễn Tố Lăng - Đại học Kiến trúc Hà Nội

PGS.TS. Lương Đức Long - Hội Bê tông Việt Nam

PGS.TS. Bùi Công Quang - Đại học Thuỷ lợi

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn - Đại học Xây dựng Hà Nội

GS.TS. Ngô Tuấn - Đại học Melbourne (Úc)

TS. Trần Bá Việt - Hội Bê tông Việt Nam

PGS.TS. Vũ Quốc Vương - Trường Đại học Thủy Lợi

GS.TS. Dirk Schwede - Trường Đại học Stuttgart (Đức)

GS.TS. E.B.Kopoлев- Đại học Xây dựng quốc gia Mátxcơva

GS.TS. Ippei Maruyam - Đại học Tokyo (Nhật Bản)

GS.TS. Johann Plank - Đại học Kỹ thuật Munich châu Á (Đức)

GS.TS. Marios Soutsos - Đại học Queen’s Belfast (Anh)

TS. Michael A. Waibel - Đại học Hamburg (Đức)

GS.TS. Shunsuke Hanehara - Đại học IWATE (Nhật Bản)