(1)
Thư, N. A.; Khánh, T. D. . Các yếu tố ảnh hưởng đến Giá trị bất động sản công nghiệp ở Khu vực phía Nam Việt Nam bằng phương pháp hồi Quy. JOMC 2021, 11, Trang 99 - Trang 103.