THƯ, N. A.; KHÁNH, T. D. . Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản công nghiệp ở khu vực phía Nam Việt Nam bằng phương pháp hồi quy. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], v. 11, n. 05, p. Trang 99 – Trang 103, 2021. DOI: 10.54772/jomc.05.2021.224. Disponível em: https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/224. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.