MAI SỸ HÙNG. Ứng dụng bê tông đầm lăn làm đê biển. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], v. 14, n. 02, p. Trang 158 – Trang 162, 2024. DOI: 10.54772/jomc.02.2024.716. Disponível em: https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/716. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.