Mai Sỹ Hùng. 2024. “Ứng dụng Bê tông đầm lăn làm đê biển”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng 14 (02):Trang 158 - Trang 162. https://doi.org/10.54772/jomc.02.2024.716.