Mai Sỹ Hùng. “Ứng dụng Bê tông đầm lăn làm đê biển”. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng 14, no. 02 (Tháng Tư 28, 2024): Trang 158 – Trang 162. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/716.