##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ góc nhìn của nhà đầu tư: Thực trạng, thách thức và kiến nghị

Nguyễn Thị Tuyết Dung , Vũ Lê Toàn Huy , Bùi Thị Thùy Linh , Hoàng Phương Thảo , Nguyễn Quỳnh Anh

Tóm tắt

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được thực hiện ở Việt Nam hơn 20 năm, bắt đầu từ năm 1997. Các văn bản pháp lý đã được điều chỉnh, hoàn thiện dần theo thời gian. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được Quốc hội ban hành năm 2020 với mục đích đẩy mạnh thu hút vốn tư nhân đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tránh các tiêu cực không mong muốn của các dự án thực hiện theo phương thức này. Tuy nhiên, nguồn vốn tư nhân trong nước và quốc tế vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Bài báo phân tích các quy định pháp luật hiện hành về Hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư tại Việt Nam, làm rõ những điểm mới và các vướng mắc mà các bên liên quan gặp phải, đặc biệt là khu vực tư nhân như các điều khoản không rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm, về các tiêu chí xác định nhà đầu tư thay thế, giá trị chuyển nhượng, vị thế giữa các bên, thiếu hợp đồng mẫu... Những vướng mắc này gây ra các tranh chấp, thất thoát, lãng phí nguồn lực. Từ đó, bài báo đề xuất các kiến nghị, làm rõ những vấn đề tồn tại để các quy định về hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoàn thiện hơn, tạo thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư và các cơ quan quản lý trong việc triển khai dự án.

Tài liệu tham khảo

 1. Thủ tướng chính phủ, Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 phê duyệt “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
 2. Thủ tướng chính phủ, Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2021 phê duyệt “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 3. Thanh Xuân, “Đề án xây dựng nhà xã hội mới đạt 4,7% kế hoạch của giai đoạn 2021-2025,” Tạp chí điện tử VnEconomy, 2023, Giấy phép số: 272/GP-BTTTT ngày 26/6/2020. Địa chỉ: https://vneconomy.vn/de-an-xay-dung-nha-xa-hoi-moi-dat-4-7-ke-hoach-cua-giai-doan-2021-2025.htm.
 4. Lê Hoàng Châu, “Muốn phát triển NoXH, phải gỡ 'rào cản' thủ tục,” Báo Sài Gòn Giải Phóng Điện Tử, 2024. Giấy phép số 29/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023. Địa chỉ: https://dttc.sggp.org.vn/muon-phat-trien-noxh-phai-go-rao-can-thu-tuc-post112785.html
 5. Thủ tướng chính phủ, Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 03/04/2023 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".
 6. Quốc hội, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014.
 7. Anh Châu, “Phát triển nhà ở xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay,” Tạp chí Cộng sản, 2022. Giấy phép số 436/GP-BTTTT ngày 14-10-2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/826438/phat-trien-nha-o-xa-hoi-trong-dieu-kien-phat-trien-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam-hien-nay.aspx#
 8. Bộ Xây dựng, Tổng kết thi hành chính sách phát triển nhà ở xã hội và định hướng dự thảo nghị quyết của quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp, 11/04/2023. Giấy phép cung cấp thông tin số 28/GP-BC ngày 25/03/2005. Địa chỉ: https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1920&l=Nghiencuutraodoi
 9. Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Ngô Việt Hùng, “Capital attraction solution for social housing development in Vietnam in the period of 2023 – 2030,” XII International Scientific and Practical Forum “Environmentally Sustainable Cities and Settlements: Problems and Solutions” (ESCP-2023), E3S Web of Conferences, Volume 403, 01024 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340301024, 2023.
 10. Nguyễn Minh Nhất, “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm huy động hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong phát triển NƠXH tại đô thị phù hợp Chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030,” Dự án sự nghiệp kinh tế, Bộ Xây dựng, 2022.
 11. Quốc hội, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023.