Cam kết bảo mật

Tên, địa chỉ email, địa chỉ nơi công tác và các thông tin liên quan khác được nhập vào trang web của Tạp chí khi gửi bài hoặc phản biện bài báo sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của Tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.

Trang web - Thiết lập - Cam kết bảo mật