##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đo lường năng suất lao động trong xây dựng tại hiện trường bằng phương pháp lấy mẫu công việc

Nguyễn Đức Lợi

Tóm tắt

Năng suất lao động ngày càng cho thấy tầm quan trọng của nó, là một trong những yếu tố giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển, thể hiện năng lực của mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành nghề và mỗi quốc gia. Bài viết giới thiệu việc sử dụng phương pháp lấy mẫu công việc để đo lường, dự báo năng suất lao động trong thi công xây dựng tại hiện trường. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc thống kê để đánh giá tỷ lệ thời gian hữu ích nhằm tạo ra sản phẩm. Lấy mẫu công việc được dùng để đánh giá nhằm cải thiện tiến trình thực hiện công việc, từ đó gia tăng hiệu quả công việc. Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện tại một số dự án xây dựng nhà cao tầng đang được thi công tại thành phố Hải Phòng.

Tài liệu tham khảo

 1. . Nguyễn Bá Vỵ và Bùi Văn Yêm, Giáo trình lập định mức xây dựng. Hà Nội: Nhà xuất bản Xây Dựng, 2007.
 2. . M. C. Thiyagu and M. M. Dheenadhayalan, “Construction Labor Productivity and its Improvement,” International Research Journal of Engineering and Technology, 2015, [Online]. Available: www.irjet.net.
 3. . Lưu Trường Văn, Bài giảng Tổ chức và năng suất lao động trong xây dựng. Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
 4. . Nguyễn Cao Văn và Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012.
 5. . Trần Hoàng Tuấn, “Đánh giá năng suất lao động của công nhân xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng phương pháp lấy mẫu công việc”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 54, Số 4A: 17-21, 2018.
 6. . Nguyễn Anh Đức, Lê Quang Trung và Cao Tuấn Anh, “Ước tính năng suất lao động trong xây dựng bằng phương pháp lấy mẫu công việc”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, vol. 5, no. 14, 2020.
 7. . Gavriel Salvendy. Handbook of Industrial Engineering: Technology and Operations Management, Third edition, New York, 2000.
 8. . Thomas, H. R., Daily, J. (1983). “Crew performance measurement via activity sampling”. Journal of Construction Engineering and Management, 109(3): 309-320.
 9. . Liou, F.-S., Borcherding, J. D. (1986). Work sampling can predict unit rate productivity. Journal of Construction Engineering and Management, 112(1): 90 - 103.
 10. . N. A. Sheikh, F. Ullah, B. Ayub, and M. J. Thaheem, “Labor productivity assessment using activity analysis on semi high-rise building projects in Pakistan,” Engineering Journal, vol. 21, no. 4, pp. 273–286, 2017.
 11. . Abadurahman Naser, Inamullah Inam, Mohammad Khalid Nasiry. “Construction Productivity Analysis, Using Work Sampling Technique, a Case Study in Afghanistan”, KPU Internationnal Journal of Engineering and Technology, Volume 3, Issue 1, Sep.2023.