##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

Cao Tiến Phú , Trương Đức Tiệp

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả đánh giá tính chất cơ lý, hóa học của tro đáy và tro bay thuộc nhà máy đốt chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất phương pháp xử lý tro xỉ này bằng phụ gia chelate, phương pháp nhiệt nhận được tro xỉ sau xử lý đảm bảo không là chất thải rắn nguy hại và có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch bê tông. Kết quả của đề tài cho thấy có thể thay thế đến 30% cốt liệu tự nhiên trong sản xuất gạch bê tông tương đương với mẫu đối chứng.

Tài liệu tham khảo

  1. . Báo cáo hiện trạng Môi trường Quốc gia, chuyên đề Chất thải rắn sinh hoạt năm 2019, Bộ Tài Nguyên Môi trường.
  2. . Xu hướng đốt chất thải phát điện, 2016, Trung tâm Thông tin và Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. . Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, QCVN 07:2019/BTNMT.
  4. . Rosmadi Abdul Rashid1 and Gregory C. Frantz. MSW Incinerator ash as Aggregate in concrete and masonry. Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 4, No. 4, November, 1992.
  5. . Ngô Trà Mai, Bùi Quốc Lập. Nghiên cứu thành phần và cách thức sử dụng tro xỉ từ lò đốt rác sinh hoạt phát điện. Khoa học thủy lợi và môi trường – Số 48, 2015.