##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Tính toán khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép có tiết diện hình chữ nhật sử dụng mô hình phi tuyến vật liệu theo TCVN 5574:2018

Thạch Sôm Sô Hoách , Lê Quốc Tiến , Lê Thị Thu Hằng

Tóm tắt

Cấu kiện cột bê tông cốt thép đóng vai trò quan trọng để truyền tải trọng công trình xuống móng. Trong bài viết này, tác giả lập trình tính toán khả năng chịu tải của cột nén lệch tâm xiên có tiết diện hình chữ nhật dựa trên biểu đồ tương tác sử dụng mô hình phi tuyến của vật liệu theo TCVN 5574:2018. Ứng suất nén của bê tông được tính toán theo sơ đồ ba đoạn thẳng và ứng suất trong cốt thép được xác định từ biến dạng theo sơ đồ hai đoạn thẳng. Lập trình VBA trong Excel được sử dụng để tính toán và thể hiện các mặt phẳng đứng của biểu đồ tương tác. Một số ví dụ được triển khai và so sánh với dữ liệu từ ETABS phiên bản 2019 để đánh giá độ chính xác của chương trình.

Tài liệu tham khảo

  1. N.Đ. Cống, Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép, 2006, NXB Xây Dựng, Hà Nội.
  2. N.T.N. Loan, Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp gần đúng, kết hợp với biểu đồ tương tác theo TCVN 5574 :2012, 2016, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng.
  3. L.H. Sơn, Nghiên cứu phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, 2006, Đại học Xây Dựng Hà Nội.
  4. N.V. Phương, V. Sykhampha và N.T. Thắng, Xác định khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép sử dụng các mô hình vật liệu phi tuyến của TCVN 5574 :2018, 2020, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng NUCE 14 (3V): p.93-107.
  5. T.V. Tâm, P.T. Tùng, N.T. Ninh và P.N. Vượng, Xây dựng phần mềm tính toán khả năng chịu lực của cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên có tiết diện bất kỳ theo TCVN 5574 :2018, 2019, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng NUCE 13 (4V): p.47-57.
  6. Computer and Structure Incorporation, Reference manual for Etabs 2019, Bekery University, USA.
  7. SP 63.13330.2012, Concrete and reinfoced concrete structures – Design requirements, Viện tiêu chuẩn Nga.
  8. TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.
  9. TCVN 5574:2018, Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, 2018, Viện khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng.