##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu đề xuất cấu tạo mặt cắt của kết cấu sàn liên hợp bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông cốt thép

Nguyễn Công Hậu , Nguyễn Thị Thu Thủy

Tóm tắt

Bài báo trình bày nghiên cứu đề xuất cấu tạo mặt cắt của kết cấu sàn liên hợp bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông cốt thép. Hai dạng mặt cắt là dạng đặc và dạng rỗng được đề xuất. Kết quả khảo sát các tham số hình học của tiết diện đã tìm ra kích thước phù hợp cho mỗi dạng mặt cắt theo điều kiện chịu lực và điều kiện biến dạng. Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy tiết diện dạng đặc hợp lý hơn so với tiết diện dạng rỗng cả trong quá trình chế tạo và khi chịu lực.

Tài liệu tham khảo

  1. Hegger, J., N. Will, “Textile Reinforced Concrete - A new Composite Material”, Advances in Construction Materials, Springer Berlin Heidelberg, pp. 147-156, 2007.
  2. Lê Minh Cường (2017), “Nghiên cứu chế tạo và xác định các ứng xử cơ học và độ bền của bê tông hạt mịn tính năng cao cốt lưới dệt ứng dụng trong công trình cầu”, Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp bộ.
  3. TCVN 4453 : 1995, “Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu”.
  4. W. Brameschuber, M. Koster, J. Hegger, and S. Voss (2008), “Integrated Formwork Elements Made of Textile-Reinforced Concrete”, Symposium Paper, vol. 250, pp. 35-48, 2008.
  5. TCVN 2737 : 2023, “Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”.