##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính ngành xây dựng

Nguyễn Thị Tâm , Cao Thị Tú Mai

Tóm tắt

Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định, các lĩnh vực trong phạm vi quản lý ngành Xây dựng (Các quá trình công nghiệp, tiêu thụ năng lượng trong sản xuất xi măng, Tòa nhà) đến năm 2030 giảm phát thải khí nhà kính tối thiểu 74,3 triệu tấn CO2 tương đương (CO2td) so với kịch bản phát thải thông thường (BAU). Bài viết này tổng hợp nghiên cứu, đánh giá, xác định tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính và xác định các giải pháp, kế hoạch thực hiện khả thi để ngành xây dựng đạt được mức giảm phát thải theo quy định của Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Tài liệu tham khảo

  1. Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn
  2. Quyết định số 1266/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
  3. Quyết định 2626/QĐ-BTNMT năm 2022 công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính
  4. Bảng cân bằng năng lượng quốc gia, niên giám thống kê Việt Nam năm 2021
  5. QĐ 2626/BTNMT về việc công bố Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính
  6. Hệ số phát thải lưới điện quốc gia 2014-2021