##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ứng dụng máy siêu âm bê tông để xác định chiều dày cho lớp BTN mặt đường

Trần Trung Việt

Tóm tắt

Hiện nay, phương pháp không phá hủy NDT (NonDestructive Testing) được sử dụng phổ biến trong việc đánh giá, xác định các khuyết tật cũng như chỉ tiêu cơ lý của vật liệu. Nghiên cứu này tập trung vào việc sử dụng máy siêu âm bê tông hiện hành (Matest Ultrasonics) để xác định chiều dày lớp BTN mặt đường tại hiện trường. Kết quả được thiết lập dựa trên 3 cấp phối khác nhau của BTN C12.5, với các chiều dày thay đổi từ 5-7cm. Kết quả nghiên cứu đề xuất mô hình tương quan giữa độ rỗng còn dư, độ rỗng khung cốt liệu, độ ổn định Masshal, chỉ số dẽo Masshal của BTN cùng thời gian truyền sóng siêu âm (T) từ thiết bị máy siêu âm Matest với chiều dày của lớp BTN.

Tài liệu tham khảo

 1. . Phạm Duy Hữu, Bê tông Asphalt, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008.
 2. . TCVN 8819-2011, Mặt đường BTN nóng – Thi công và nghiệm thu.
 3. . TCVN 8820-2011, Hỗn hợp BTN nóng – Thiết kế theo phương pháp Marshall.
 4. . TCVN 8860-1(12):2011, Bê tông nhựa – Phương pháp thử.
 5. . V. L. D. A. Freitas, V. H. C. D. Albuquerque, E. D. M. Silva, A. A. Silva, and J. M. R. S. Tavares, “Nondestructive characterization of microstructures and determination of elastic properties in plain carbon steel using ultrasonic measurements,” Materials Science and Engineering A, vol. 527, no. 16-17, pp. 4431–4437, 2010.
 6. . Z. A. Moradian and M. Behnia, “Predicting the uniaxial compressive strength and static Young's modulus of intact sedimentary rocks using the ultrasonic test,” International Journal of Geomechanics, vol. 9, no. 1, pp. 14–19, 2009
 7. . M. Asmani, C. Kermel, A. Leriche, and M. Ourak, “Influence of porosity on Young's modulus and poisson's ratio in alumina ceramics,” Journal of the European Ceramic Society, vol. 21, no. 8, pp. 1081–1086, 2001
 8. . Töyräs, T. Lyyra-Laitinen, M. Niinimäki et al., “Estimation of the Young's modulus of articular cartilage using an arthroscopic indentation instrument and ultrasonic measurement of tissue thickness,” Journal of Biomechanics, vol. 34, no. 2, pp. 251–256, 2001
 9. . J. Y. Rho, R. B. Ashman, and H. Turner, “Young's modulus of trabecular and cortical bone material: ultrasonic and microtensile measurements,” Journal of Biomechanics, vol. 26, no. 2, pp. 111–119, 1993
 10. . Eryi Hu and Wenjin Wang. The Elastic Constants Measurement of Metal Alloy by Using Ultrasonic Nondestructive Method at Different Temperature. Mathematical Problems in Engineering. Volume 2016, Article ID 6762076, 7p.
 11. . Pezhouhan T-K.,Ilker B., Xuan C., and Mansour S. Application of Ultrasonic Pulse Velocity Testing of Asphalt Concrete Mixtures to Improve the Prediction Accuracy of Dynamic Modulus Master Curve. ASCE International Conference on Highway Pavements and Airfields, p.152-164, 2017
 12. . L. Edwards, H.P. Bell. Comparative evaluation of Nondestructive devices for measuring pavement thickness in the field. International Journal of Pavement Research and Technology, 2016
 13. . L. Edwards, H.P. Bell,. Comparative evaluation of nondestructive devices for measuring pavement thickness in the field, Int. J. Pavement Res. Technol. (2016).
 14. . S. Krishna Rao, P. Sravana, T. Chandrasekhara Rao, Experimental studies in Ultrasonic Pulse Velocity of Roller compacted concrete pavement containing Fly Ash and M-sand, International Journal of Pavement Research and Technology (2016).