##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng xử phi tuyến của kết cấu khung thép nhồi bê tông có liên kết nửa cứng

Lê Quang Trung , Lưu Văn Thực

Tóm tắt

Một phương pháp tiên tiến mới kết hợp mô hình dầm cột thớ sợi và liên kết dầm cột nửa cứng đã được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Fortran để nghiên cứu ứng xử động và tĩnh phi đàn hồi phi tuyến của kết cấu khung thép nhồi bê tông (CFST). Phương pháp này cải thiện thời gian phân tích bằng cách mô phỏng chính xác ứng xử phi tuyến chỉ với một vài phần tử dầm cột thay vì sử dụng các phần tử khối và tấm vỏ như truyền thống. Đồng thời, ảnh hưởng của liên kết dầm cột nửa cứng đến ứng xử tổng thể của khung CFST cũng sẽ được xem xét. Cho phân tích tĩnh, thuật toán GDC với khả năng phân tích sau điểm cực hạn sẽ được sử dụng để giải các phương trình cân bằng phi tuyến thay vì thuật toán Newton-Raphson truyền thống. Với phân tích động, thuật giải phi tuyến dựa vào phương pháp tích phân trực tiếp Newmark-β và phương pháp giải lặp Newton-Raphson đã được phát triển để giải các phương trình vi phân chủ đạo của chuyển động bởi tính ổn định số và tính đơn giản của thuật toán này. Độ tin cậy và tính chính xác của phương pháp đề xuất được kiểm chứng thông qua việc so sánh kết quả phân tích với kết quả từ Abaqus. Kết quả cho thấy rằng, khi sử dụng phần tử dầm cột thớ sợi để mô phỏng, phương pháp đề xuất đem lại kết quả chính xác và giảm thiểu đáng kể tài nguyên tính toán. Đồng thời, ứng xử của khung CFST với liên kết nửa cứng cũng được quan sát chi tiết.

Tài liệu tham khảo

 1. . Aslani Farhad, Uy Brian, Tao Zhong, Mashiri Fidelis (2015), "Predicting the axial load capacity of high-strength concrete filled steel tubular columns", Steel and Composite Structures, 19 (4): 967-993.
 2. . Huang Fuyun, Yu Xinmeng, Chen Baochun (2012), "The structural performance of axially loaded CFST columns under various loading conditions", Steel & Composite Structures, 13 (5): 451-471.
 3. . Uy Brian (1998), "Local and post-local buckling of concrete filled steel welded box columns", Journal of constructional steel research, 47 (1-2): 47-72.
 4. . Tomii Masahide, Sakino Kenji (1979), "Experimental studies on the ultimate moment of concrete filled square steel tubular beam-columns", Transactions of the Architectural Institute of Japan, 275: 55-65.
 5. . Han Lin-Hai, Wang Wen-Da, Zhao Xiao-Ling (2008), "Behaviour of steel beam to concrete-filled SHS column frames: Finite element model and verifications", Engineering Structures, 30 (6): 1647-1658.
 6. . Elnashai AS, Elghazouli AY (1994), "Seismic behaviour of semi-rigid steel frames", Journal of Constructional Steel Research, 29 (1-3): 149-174.
 7. . Nader MN, Astaneh A (1991), "Dynamic behavior of flexible, semirigid and rigid steel frames", Journal of Constructional Steel Research, 18 (3): 179-192.
 8. . Wang Jingfeng, Zhang Na (2017), "Performance of circular CFST column to steel beam joints with blind bolts", Journal of Constructional Steel Research, 130: 36-52.
 9. . Chen Wai-Fah, Kishi N (1989), "Semirigid steel beam-to-column connections: Data base and modeling", Journal of Structural Engineering, 115 (1): 105-119.
 10. . Bayo E, Cabrero JM, Gil B (2006), "An effective component-based method to model semi-rigid connections for the global analysis of steel and composite structures", Engineering structures, 28 (1): 97-108.
 11. . Lui EM, Chen Wai-Fah (1986), "Analysis and behaviour of flexibly-jointed frames", Engineering Structures, 8 (2): 107-118.
 12. . Hibbitt, Karlsson, Sorensen (1997), ABAQUS: Theory manual, Vol. 2, Hibbitt, Karlsson & Sorensen.
 13. . ANSYS Ine (2017), "Ansys ls-dyna user’s guide", Ed. Editors|, Publisher|, Place Published|, Pages|.
 14. . Madenci Erdogan, Guven Ibrahim (2006), "Fundamentals of ANSYS", The Finite Element Method and Applications in Engineering Using ANSYS®: 15-35.
 15. . Thai Huu-Tai, Kim Seung-Eock (2011), "Second-order inelastic dynamic analysis of steel frames using fiber hinge method", Journal of Constructional Steel Research, 67 (10): 1485-1494.
 16. . Thai Huu-Tai, Kim Seung-Eock (2008), "Second-order inelastic dynamic analysis of three-dimensional cable-stayed bridges", Steel Str, 8: 205-214.
 17. . Chen Wai-Fah, Lui Eric Mun (1987), "Structural stability: theory and implementation", (No Title).
 18. . Kim Seung-Eock, Choi Se-Hyu (2001), "Practical advanced analysis for semi-rigid space frames", International journal of solids and structures, 38 (50-51): 9111-9131.
 19. . Nguyen Phu-Cuong, Kim Seung-Eock (2014), "An advanced analysis method for three-dimensional steel frames with semi-rigid connections", Finite Elements in Analysis and Design, 80: 23-32.
 20. . Mander John B, Priestley Michael JN, Park Robert (1988), "Theoretical stress-strain model for confined concrete", Journal of structural engineering, 114 (8): 1804-1826.
 21. . Liang Qing Quan (2009), "Performance-based analysis of concrete-filled steel tubular beam–columns, Part I: Theory and algorithms", Journal of Constructional Steel Research, 65 (2): 363-372.
 22. . De Borst René, Crisfield Mike A, Remmers Joris JC, Verhoosel Clemens V (2012), Nonlinear finite element analysis of solids and structures, John Wiley & Sons.
 23. . Yang Yeong-Bin, Shieh Ming-Shan (1990), "Solution method for nonlinear problems with multiple critical points", AIAA journal, 28 (12): 2110-2116.
 24. . Newmark Nathan M (1959), "A method of computation for structural dynamics", Journal of the engineering mechanics division, 85 (3): 67-94.
 25. . Thai Huu-Tai, Uy Brian, Khan Mahbub, Tao Zhong, Mashiri Fidelis (2014), "Numerical modelling of concrete-filled steel box columns incorporating high strength materials", Journal of Constructional Steel Research, 102: 256-265.
 26. . Database PEER Ground Motion (2013), "Pacific Earthquake Engineering Research Center ".