##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ứng dụng mô phỏng cơ học chất lưu để đề xuất vị trí thiết bị outdoor unit của hệ thống điều hòa không khí VRV nhằm tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống

Bùi Thị Hiếu , Hoàng Tuấn Việt

Tóm tắt

Việc bố trí vị trí các tổ hợp thiết bị outdoor unit của hệ thống ĐHKK Variable Refrigerant Volume (VRV) ảnh hưởng lớn đến sự phân bổ trường nhiệt độ của khối không khí xung quanh các thiết bị outdoor unit. Bố trí các tổ hợp thiết bị outdoor unit không phù hợp sẽ dẫn tới trường nhiệt độ không khí giữa các thiết bị outdoor unit này tăng cao, dẫn tới giảm năng suất lạnh, sự hoạt động không ổn định, giảm tuổi thọ của hệ thống và tiêu tốn năng lượng. Tuy nhiên, hầu hết các thiết kế hệ thống ĐHKK chưa đánh giá chi tiết ảnh hưởng của nhiệt độ không khí xung quanh các tổ hợp thiết bị outdoor unit đến năng suất lạnh của hệ thống. Gần đây, với sự phát triển mẽ của các phần mềm mô phỏng cơ học chất lưu, trường nhiệt độ xung quanh các thiết bị outdoor unit có thể mô phỏng sử dụng các thông số kỹ thuật của thiết bị outdoor unit, kết cấu công trình và điều kiện khí tượng của địa phương nơi công trình được xây dựng. Do đó, nghiên cứu này đã ứng dụng phần mềm  mô phỏng cơ học chất lưu FLOVENT để mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng của vị trí đặt các tổ hợp thiết bị outdoor unit đến công suất lạnh của hệ thống điều hòa tại công trình văn phòng ở Hà Nội. 

Tài liệu tham khảo

 1. . N. Enteria and K. Mizutani, “The role of the thermally activated desiccant cooling technologies in the issue of energy and environment,” Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011.
 2. . Trần Ngọc Chấn, Điều hòa không khí, NXB Xây Dựng, vol. 369, no. 1. 2013.
 3. . L. Pérez-Lombard, J. Ortiz, and C. Pout, “Buildings energy consumption,” Energy Build., 2008.
 4. . K. F. Fong, T. T. Chow, C. K. Lee, Z. Lin, and L. S. Chan, “Comparative study of different solar cooling systems for buildings in subtropical city,” Sol. Energy, 2010.
 5. . S. M. Deng and J. Burnett, “Study of energy performance of hotel buildings in Hong Kong,” Energy Build., vol. 31, no. 1, pp. 7–12, 2000.
 6. . J. C. Lam and A. L. S. Chan, “Characteristics of electricity consumption in commercial buildings: Survey of electricity consumption in fully air-conditioned office buildings and hotels in Hong Kong, implications for energy conservation in buildings,” Build. Res. Inf., vol. 22, no. 6, pp. 313–318, 1994.
 7. . S. Deng, “Energy and water uses and their performance explanatory indicators in hotels in Hong Kong,” Energy Build., vol. 35, no. 8, pp. 775–784, 2003.
 8. . H. El-Dessouky, H. Ettouney, and A. Al-Zeefari, “Performance analysis of two-stage evaporative coolers,” Chem. Eng. J., 2004.
 9. . S. Becken, C. Frampton, and D. Simmons, “Energy consumption patterns in the accommodation sector - The New Zealand case,” Ecol. Econ., 2001.
 10. . M. Van Dat and T. N. Quang, “A study on energy consumption of hotel buildings in Vietnam,” J. Sci. Technol. Civ. Eng. - NUCE, vol. 12, no. 5, pp. 109–116, 2018.
 11. . Võ Chí Chính, Giáo trình điều hòa không khí. NXB Khoa học và Kỹ thuật. .
 12. . B. M. T. Đặng Văn Bính, “Nghiên cứu tổng quan về giải pháp kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cho hệ thống HVAC. Tạp chí Khoa học và Công nghệ,” pp. 74–83, 2018.
 13. . M. Graphics Corporation, “FloVENT ® User Guide,” 1989.
 14. . M. Graphics Corporation, “FloVENT ® Background Theory Reference Guide,” 1989.
 15. . M. Graphics Corporation, “FloVENT ® Project Attributes Reference Guide,” 1989.
 16. . Trường Đại học Xây dựng, “Thông gió - điều hòa không khí tiêu chuẩn thiết kế (TCVN5687:2010).” Bộ Khoa học và Công nghệ, 2010.
 17. . G. Star, “Thuyết minh Điều hòa Thông gió - Conico Building,” 2018.
 18. . Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả (QCVN09:2013/BXD). Bộ Xây Dựng.” 2013.
 19. . P. V. T. Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục.