##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Giảm thiểu phát thải cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà: chính sách, công cụ ở một số quốc gia phát triển và khuyến nghị cho Việt Nam

Nguyễn Đức Lượng , Nguyễn Công Thịnh

Tóm tắt

Giảm thiểu phát thải cacbon hàm chứa ngày càng đóng vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu giảm thiểu phát thải cacbon trong lĩnh vực tòa nhà. Dựa trên việc phân tích, đánh giá các chính sách, công cụ giảm thiểu cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà ở một số quốc gia phát triển, nghiên cứu này đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm định hướng xây dựng và thực hiện các chính sách, giải pháp giảm thiểu cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà ở Việt Nam. Một số khuyến nghị chính bao gồm: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải cacbon hàm chứa ở các cấp độ khác nhau: cấp độ sản phẩm xây dựng (sản phẩm vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng) và cấp độ tòa nhà; Nghiên cứu, cập nhật các nội dung, tiêu chí của công cụ đánh giá, chứng nhận công trình xanh hiện đang được áp dụng với việc xem xét tích hợp các yêu cầu về giảm thiểu cacbon hàm chứa; Nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về giảm thiểu cacbon hàm chứa trong lĩnh vực tòa nhà; Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng (VLXD) nghiên cứu, xây dựng và ban hành các công bố sản phẩm môi trường (EPD), bao gồm thông tin về cacbon hàm chứa của sản phẩm.

Tài liệu tham khảo

 1. . United Nations Environment Programme, 2022. 2022 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi.
 2. . Jane Anderson, Katherine Adams, 2020. Embodied Carbon - Guidance for Welsh Social Housing Developers, their design teams, contractors and suppliers.
 3. . Mohamed Marzouk, Nehal Elshaboury, 2022. Science mapping analysis of embodied energy in the construction industry. Energy Reports 8, 1362-1376.
 4. . International Living Future Institute, 2019a. Living Building Challenge 4.0. International Living Future Institute.
 5. . International Living Future Institute, 2019b. CORE Green Building Certification. International Living Future Institute.
 6. . C40 Cities, 2020. Clean Construction Declaration. C40 Cities Group.
 7. . U.S. General Services Administration (GSA), 2021. Policy Recommendations for Procurement of Low Embodied Energy and Carbon Materials by Federal Agencies.
 8. . U.S. Energy & Commerce Committee, 2022. CLEAN Future Act.
 9. . City of Vancouver, 2018. Green Buildings Policy for Rezonings. City of Vancouver.
 10. . City of Vancouver, 2020. Climate Emergency Action Plan - Recommendations for How We Move. City of Vancouver.
 11. . Waterfront Toronto, 2021. Green Building Requirements. Waterfront Toronto.
 12. . Government of Canada, 2021. Greening Government Strategy: A Government of Canada Directive. Treasury Board of Canada Secretariat.
 13. . Government of Western Australia, 2012. OGA Education Design Standard. Government of Western Australia.
 14. . Government of South Australia, 2017. Environmentally Sustainable Building Materials - Selection. Government of South Australia.
 15. . Green Building Council of Australia, 2020. Green Star Buildings - Submission Guidelines. Green Building Council of Australia, Sydney, Australia.
 16. . Green Building Council of Australia, 2018. A Carbon Positive Roadmap for the Built Environment. Green Building Council of Australia.
 17. . Building Research Establishment Limited, 2018. Home Quality Mark ONE Technical Manual. Watford, United Kingdom.
 18. . Building Research Establishment Limited, 2019. BREEAM New Construction. Watford, United Kingdom.
 19. . UK Parliament, 2022. Carbon Emissions (Buildings) Bill. https://bills.parliament.uk/bills/3211
 20. . Ministry of Economic Affairs and Employment, Finland, 2016. Finland’s Act on public procurement and concession contracts 1397/2016.
 21. . BD+C, 2020. France to mandate all new public buildings be 50 % timber or other natural materials.
 22. . Government of Ireland, 2023. Climate Action Plan 2023. Changing Ireland for the Better.
 23. . SDU, 2011. Practical Guide Building Decree 2012. https://open.overheid.nl/documenten/ronl-97605ac1-57c9-48fd-9839-e54c1edf0717/pdf