##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Tổng quan lịch sử hình thành, phát triển công nghệ sản xuất sơn áp dụng cho công nghệ sản xuất sơn Silicat ở Việt Nam

Lê Mạnh Cường , Vũ Văn Phong , Nguyễn Quốc Toản

Tóm tắt

Sơn được xem là một trong các loại vật liệu không thể thiếu trong xây dựng và trang trí. Lịch sử ngành sơn khởi nguồn từ rất lâu, trải qua thời gian các sản phẩm và công nghệ sơn ngày càng được cải tiến không ngừng. Công nghệ sản xuất Sơn là một trong những hướng đi đầy mới mẻ cho những nghiên cứu về vật liệu xanh, sạch góp phần thúc đẩy phát triển những công trình xanh trong tương lai. Quy trình công nghệ sản xuất Sơn Silicat với những nguyên vật liệu được điều chế sẵn tại Việt Nam với những đặc điểm ưu việt như chịu nhiệt độ cao, chịu mặn, chịu ăn mòn của axit và bazơ sẽ là một bước tiến nhảy vọt cho quy trình công nghệ sản xuất Sơn tại Việt Nam. Dựa trên cơ sở bằng phương pháp đánh giá các tài liệu đã có liên quan tới chủ đề nghiên cứu để xây dựng khung lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu chưa được đề cấp trước đây để tổng hợp được chuỗi lịch sử hình thành và pháp triển ngành Sơn. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ vè công nghệ sản xuất Sơn và có được lịch sử hình thành phát triển công nghệ sản xuất sơn qua nhiều năm, từng bước cải tiến chuyển giao công nghệ, những phát kiến mới cho ngành vật liệu xây dựng. Từ đó có những hướng đi mới mẻ để xây dựng cho sự chuyển giao công nghệ sản xuất Sơn được rõ ràng sáng tỏ cho các nhà nghiên cứu về cả phương diện khoa học và thực tiễn góp phần đóng góp vào khoảng trống kiến thức còn thiếu trong xây dựng nói chung và ngành vật liệu nói riêng.

Tiểu sử của Tác giả

Lê Mạnh Cường

Giảng viên Khoa Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nguyễn Quốc Toản

Phó trưởng khoa Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Tài liệu tham khảo

 1. A.C. Lopes, P. Martins, S. Lanceros-Mendez (2014), Aluminosilicate and aluminosilicatebased polymer composites: Present status, applications and future trends, Progress in surface science 89, 239-277.
 2. Bo Zhang, Gouyue Xu, Chuyan Liu, Shujuan Tan, Chen Xu, Yanting Zhang, Jianchao Zhang (2018), Low infrared emissivity of the Cr39Ni7C/inorganic silicate coatings with excellent heat-resistant, Infrared Physics& Technology, vol 92, 234-239.
 3. Bộ Công Thương (2009), Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn, Ngành: Sản xuất sơn.
 4. Cheng Wang, Wen Wang, Shenglong Zhu, Fuhui Wang (2013),"Oxidation inhibition of γ-TiAl alloy at 900 °C by inorganic silicate composite coatings", Corrosion Science, Vol 76, pages 284-291.
 5. Detphan, S. & Chindaprasirt, P. (2009), Preparation of fly ash and rice husk ash geopolymer. International Journal Miner Metall Materials, Vol. 16(6), Page 720–726.
 6. Geeta Parashar, Deepak Srivastava, Pramod Kumar (2001), "Ethyl silicate binders for high performance coatings". Progress in Organic Coatings 42 (2001) 1–14.
 7. Lương Ngọc (2016), 10 bức tranh hang động thời tiền sử nổi tiếng nhất thế giới, Tạp trí: Khoa học phát triển.
 8. Lệ Chi (2019), Nguyễn Sơn Hà – ‘ông tổ’ ngành sơn Việt Nam và chuyện hiến nhẫn kim cương, hiến 10,5kg vàng, Tạp chí điện tử đầu tư tài chính.
 9. Maohong Li, Yuanxiao Hong, Hong Yu, Shuxin Qu, Ping Wang (2019), A novel high solar reflective coating based on potassium silicate for track slab in high-speed railway, Construction and building materials, vol 225, 900-908.
 10. Mario Pagliaro, Rosaria Ciriminna (2009), “Silica-based hybrid coatings”, Journal of Materials Chemistry, Vol 19, pages 3116-3126.
 11. Lê Nguyễn Minh Thư, Lê Hà Như Thảo, "Xây dựng chương trình đào tạo - phát triển nguồn nhân lực cho mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa," 2012. Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng
 12. NEWARK, NJ,2020. Waterborne Coatings Market by Application (Industrial and Architectural), Resin Type (Polyester, Acrylic, Alkyd, Polyurethane, Epoxy, PTFE, PVDC, PVDF), Region, Global Industry Analysis, Market Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2020 to 2027, https://www.fiormarkets.com/report/waterborne-coatings-market-by-application-industrial-and-architectural-418014.html, 11/4/2021.
 13. Mario Pagliaro, Rosaria Ciriminna (2009), “Silica-based hybrid coatings”, Journal of Materials Chemistry, Vol 19,pages 3116-3126.
 14. Valentina Ivanovna Loganina, Svetlana Nikolaevna Kislitsyna, Yerkebulan Bisengalievich Mazhitov (2018), Development of sol-silicate composition for decoration of building walls, cae studies in construction materials, Case Studies in Construction Materials, Volume 9 (2018) e00173.
 15. Wang, H. P., Lin, H. S., Huang, Y. J., LI, M. C. & Tsaur, L. K. (1998). Synthesis of zeolite ZSM-48 from rice husk ash. Journal Hazard Materials, Vol. 58(1-3), Page 147-152.
 16. Xiaoyu, M., Bing, Z., Wei, G., Yuning, Q., Lili, W., Zichen, W. & Yanchao, Z. (2012). A recyclable method for production of pure silica from rice hull ash. Powder Technology, Vol. 217, Page 497-501.
 17. J. Pinkas (2005), “Chemistry of silicates and aluminosilicates”, Ceram. Silik, 49, pp. 287–298.
 18. K. Nakamoto (1997), Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, John Wiley, New York.
 19. Le, C.M. and T.-H. Le (2021), The Study’s Chemical Interaction of the Sodium Silicate Solution with Extender Pigments to Investigate High Heat Resistance Silicate Coating. Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2021. 2021: p. 5510193.
 20. Le, M.-C., et al. (2021), Synthesizing and evaluating the photocatalytic and antibacterial ability of TiO2/SiO2 nanocomposite for silicate coating. 2021. 9: p. 738969.
 21. Thanh Tung, M.H., et al. (2022), Construction of Ag decorated on InVO4/g-C3N4 for novel photocatalytic degradation of residual antibiotics. Journal of Solid State Chemistry, 2022. 305: p. 122643.
 22. Nguyen, T.T.,et al. (2022), Development of Nb–NiMoO4/g-C3N4 direct Z scheme heterojunctions for effective photocatalytic conversion of carbon dioxide to valuable products. Sustainable Chemistry and Pharmacy, 2022. 26: p. 100641
 23. Tran Thi, V.H., et al. (2019), Synergistic Adsorption and Photocatalytic Activity under Visible Irradiation Using Ag-ZnO/GO Nanoparticles Derived at Low Temperature. Journal of Chemistry, 2019. 2019: p. 2979517.