##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu các tính chất của bê tông hàm lượng tro bay cao HVFC

Đỗ Minh Thới , Quang Lê Văn , Nguyễn Thị Vui

Tóm tắt

Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu tăng tỷ lệ tro bay thay thế xi măng trong bê tông, để tận dụng các phế thải công nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường. Trong bài báo này, nghiên cứu tính chất công tác (độ sụt) của hỗn hợp bê tông hàm lượng tro bay cao (HVFC). Các tính chất của bê tông HVFC đã đóng rắn cũng được nghiên cứu như cường độ nén, cường độ uốn khi kéo, chẻ bửa, độ co ngót khô của bê tông. Kết quả thử nghiệm trên các mẫu bê tông HVFC cho thấy tính công tác của hỗn hợp bê tông tăng dần khi tăng tỷ lệ tro bay thay thế lần lượt là 60; 70; 80 %. Cường độ nén của bê tông phát triển tăng dần theo thời gian đặc biệt có ưu thế ở những tuổi muộn. Các tính chất cơ lý khác như cường độ uốn khi kéo, chẻ bửa, độ co ngót khô của bê tông HVFC cũng đều có ưu thế vượt trội hơn so với mẫu bê tông thông thường.

Tài liệu tham khảo

 1. . Charith Herath et al., Performance of high volume fly ash concrete incorporating additives: A systematic literature review, Construction and Building Materials, vol. 258, p. 120606, 2020.
 2. . T Ch Madhavi et al., Durabilty and strength properties of high volume fly ash concrete, Journal of Civil Engineering Research, vol. 4, no. 2A, pp. 7-11, 2014.
 3. . Rajib Kumar Majhi et al., An overview of the properties of sustainable concrete using fly ash as replacement for cement, International Journal of Sustainable Materials and Structural Systems, vol. 4, no. 1, pp. 47-90, 2020.
 4. . V Sivasundaram et al., Selected properties of high-volume fly ash concretes, Concrete International, vol. 12, no. 10, pp. 47-50, 1990.
 5. . P Kumar Mehta, "High-performance, high-volume fly ash concrete for sustainable development," in Proceedings of the international workshop on sustainable development and concrete technology, 2004: Iowa State University Ames, IA, USA, pp. 3-14.
 6. . D Burke, "Development of concrete mixtures with high-volume fly ash cement replacement," in 2012 International Concrete Sustainability Conference, National Ready Mixed Concrete Association, 2012.
 7. . How-Ji Chen et al., Effects of the loss on ignition of fly ash on the properties of high-volume fly ash concrete, Sustainability, vol. 11, no. 9, p. 2704, 2019.
 8. . Jo Jacob Raju and Jino John, Strength study of high-volume fly ash concrete with fibers, Int. J. Adv. Struct. Geotech. Eng, vol. 3, pp. 60-64, 2014.
 9. . V Mohan Malhotra and Povindar Kumar Mehta, High-performance, high-volume fly ash concrete: materials, mixture proportioning, properties, construction practice, and case histories, 2002.
 10. . V Mohan Malhotra and P Kumar Mehta, High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete, Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development, p. 101, 2022. Ottawa, Canada.
 11. . Raju.N.K, Production and Properties of High Strength Concrete Using Superplasticizers, National Seminar on High Strength Structural Concrete, pp. 11.32-11.53, 1991. Indian Concrete Institute, Banglore.
 12. . Rao B. K. and Kumar Vimal, Fly Ash in High Strength Concrete, Recent Advances in Civil Engineering, National Seminar, pp. 115-121, 1996.
 13. . Vanita Aggarwal et al., Concrete durability through high volume fly ash concrete (HVFC) a literature review, International Journal of Engineering Science and Technology, vol. 2, no. 9, pp. 4473-4477, 2010.
 14. . P Kumar Mehta and Paulo JM Monteiro, Concrete: microstructure, properties, and materials. McGraw-Hill Education, 2006.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả