##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nhận dạng nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Thị Trang , Phạm Lê An

Tóm tắt

Quản lý dự án (QLDA) là công việc cần được quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả của việc triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện miền núi, nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế nên công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã vẫn còn nhiều khó khăn như chưa kiểm soát được khối lượng tăng giảm giữa thực tế thi công và dự toán được duyệt; các hạng mục đầu tư còn trùng lặp với các dự án do các cấp khác nhau thực hiện; việc phân bổ vốn không theo kế hoạch và tiến độ thi công; hợp đồng xây dựng còn chưa phù hợp theo quy định như kế hoạch thanh toán chưa theo kế hoạch vốn; chưa có cam kết chủng loại vật tư để thực hiện cho dự án; thực hiện quyết toán chậm so với quy định; tiến độ thi công chậm so với kế hoạch đề ra; các cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý dự án phần lớn là những cá nhân không có chuyên môn về xây dựng, phụ thuộc nhiều vào các đơn vị tư vấn,… nên nhiều dự án triển khai không thực sự hiệu quả. Do vậy, việc nghiên cứu nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Ba tơ, tỉnh Quảng Ngãi là thực sự cần thiết.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Thị Lan Anh và Lê Long Hậu (2017), "Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long", Tạp chí Công Thương. 13.
  2. Lại Văn Lương, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Đặng Hoàng Mai (2016), "Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng ở Việt Nam: Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng", Tạp Chí khoa học công nghệ Xây dựng(29), tr. 29-35.
  3. UBND huyện Ba Tơ (2014), Khái quát chung về Ba Tơ, truy cập ngày 10/4/2023, tại trang web https://s.net.vn/2PzK.
  4. UBND huyện Ba Tơ (2023), "Báo cáo số 77/BC-UBND về vướng mắc áp dụng thiết kế mẫu, điển hình và thực hiện quyết định 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02 của Thủ tướng Chính phủ".
  5. Lưu Trường Văn và Trần Lan Anh (2011), "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án xây dựng chung cư tại TP. Hồ Chí Minh", Tạp Chí khoa học Trường Đại học mở TPHCM
  6. Phan Quang Việt, Võ Thị Thảo và Đinh Hoàng Anh Tuấn (2021), "Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân", Tạp chí Công Thương (15).
  7. A.L. Comrey (1973), A First Course in Factor Analysis, Academic Press.
  8. Joseph F Hair JR và các cộng sự. (2010), Multivariate Data Analysis, 7.
  9. B.G. Tabachnick và L.S. Fidell (1996), Using Multivariate Statistics, HarperCollins College Publishers.