##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp tạo mẫu và kích thước mẫu thử đến cường độ chịu nén của bê tông tấm tường rỗng cốt liệu tro xỉ nhiệt điện

Nguyễn Văn Đoàn , Lê Trung Thành , Phan Văn Quỳnh , Dương Thanh Qui , Phạm Hữu Thiên , Vũ Văn Linh

Tóm tắt

Hiện nay, tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn đang được sử dụng khá rộng rãi trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp vì có trọng lượng nhẹ và khả năng chịu lực tốt. Nghiên cứu sử dụng tro xỉ từ nhà máy nhiệt điện để sản xuất tấm tường là hướng đi đúng đắn vì giúp giảm khai thác cốt liệu tự nhiên đồng thời tiêu thụ được phế thải của nhà máy nhiệt điện giúp bảo vệ môi trường. Bài báo này trình bày ảnh hưởng của phương pháp tạo mẫu và kích thước mẫu thử đến cường độ chịu nén của bê tông tấm tường rỗng sử dụng cốt liệu tro xỉ nhiệt điện thay thế cốt liệu tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mẫu thử kích thước 100 0 100 mm cắt ra từ tấm tường sản xuất thực tế tại nhà máy có cường độ chịu nén thấp hơn các mẫu thử kích thước 40 40 160 mm được chế tạo trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp ép tĩnh và mẫu thử kích thước 150 150 150 mm được tạo hình rung ép. Trong khi đó, các mẫu thử hình trụ ép tĩnh với kích thước 71,4 143 mm có cường độ chịu nén thấp nhất (chỉ đạt xấp xỉ 75-80% so với mẫu 150 150 150 mm).

Tài liệu tham khảo

  1. . Niloufar Zabihi, "Effect of Specimen Size and Shape on Strength of Concrete," in Thesis, 2016.
  2. . Adam M. Neville, Properties of Concrete, New York and Longman, London, 2011.
  3. . Al-Hayderi H.S, "Correlation Between Strength of Different Sizes, Shapes and Curing Conditions for High Strength Concrete," in M.Sc. Thesis, Al-Mustansiriya University, Baghdad, Iraq, 2003.
  4. . Seong-Tae Yi, Eun-Ik Yang and Joong-Cheol Choi, "Effect of specimen sizes, specimen shapes, and placement directions on compressive strength of concrete," Nuclear Engineering and Design, vol. 236, pp. 115-127, 2006.
  5. . Ola Adel Qasim, "A Review Paper on Specimens Size and Shape Effects on the Concrete Properties," Civil Engineering Department, vol. 5, no. 3, pp. 13-25, 2018.
  6. . K. Ejiogu, P.A.P. Mamza, D.I. Onyemachi, D.I. Brown, N. Adegboro, U. Ibeneme and B.F. Julius, "The Effect of the Dimensions of Concrete Samples on the Physio- Mechanical Properties of Normal Concrete Blocks," International Journal of Innovative Scientific & Engineering Technologies Research, vol. 5, no. 1, pp. 34-43, 2017.
  7. . M.A.S. Sudin and M. Ramli, "Effect of Specimen Shape and Size on the Compressive Strength of Foamed Concrete," EDP Sciences, MATEC Web of Conferences 10, 02003, 2014.
  8. . Ali Mardani-Aghabaglou, Sultan Husein Bayqra and Amir Nobakhtjoo, "Specimen size and shape effects on strength of concrete in the absence and presence of steel fibers," Revista de la Construcción, vol. 20, no. 1, pp. 128-144, 2021.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>