##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 50001:2019 nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các công trình bệnh viện

Nguyễn Tử Hiếu , Vũ Chí Công , Lê Hồng Hà , Trần Quang Dũng

Tóm tắt

Công trình bệnh viện là một trong những loại công trình có mức tiêu thụ năng lượng cao so với các công trình thương mại khác. Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ở bệnh viện góp phần giảm chi phí vận hành bệnh viện, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Luật sử dụng năng lượng hiệu quả quy định bệnh viện là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cần phải xây dựng mô hình quản lý năng lượng. Nghiên cứu này có hai mục tiêu là: (1) Nghiên cứu thực trạng mô hình quản lý năng lượng tại các bệnh viện và nhận diện các hệ thống sử dụng năng lượng đáng kể trong bệnh viện; và (2) Hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo TCVN ISO 50001:2019 và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng cho một số hệ thống sử dụng năng lượng. Nghiên cứu điển hình tại  06 bệnh viện ở Việt Nam đã được thực hiện. Kết quả chỉ ra được các ưu và nhược điểm của mô hình quản lý năng lượng  và nhận diện được hệ thống HVAC, chiếu sáng là những hệ thống có mức tiêu thụ năng lượng lớn nhất tại các bệnh viện. Cuối cùng, các hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo TCVN ISO 50001:2019  cho công trình bệnh viện đã được thảo luận và đề xuất.

Tài liệu tham khảo

 1. . Nguyễn Tử Hiếu, et al. (2024). Giải pháp cải tạo và vận hành công trình y tế nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả: Nghiên cứu điển hình tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 2V/5-2024(18),
 2. . Karine Borges de Oliveira, et al. (2021). Guidelines for efficient and sustainable energy management in hospital buildings. Journal of Cleaner Production, 329: 129644,
 3. . Tao Wang, et al. (2016). Building energy efficiency for public hospitals and healthcare facilities in China: Barriers and drivers. Energy, 103: 588-597,
 4. . Khaled Bawaneh, et al. Energy Consumption Analysis and Characterization of Healthcare Facilities in the United States. Energies, 2019. 12, DOI: 10.3390/en12193775.
 5. . A.M. Papadopoulos, Chapter 11. Energy Efficiency in Hospitals: Historical Development, Trends and Perspectives, in Energy Performance of Buildings, S.-N. Boemi, O. Irulegi, and M. Santamouris, Editors. 2016, Springer International Publishing Swizerland
 6. . Bộ Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. 2017.
 7. . Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12.
 8. . Nghị định số 21/2011/NĐ-CP - Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chính phủ.
 9. . Thông tư số 25/2020/TT-BCT: Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.
 10. . TCVN ISO 50001:2019 - Hệ thống quản lý năng lượng – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.
 11. . Harish Kanneganti, et al. (2017). Specification of energy assessment methodologies to satisfy ISO 50001 energy management standard. Sustainable Energy Technologies Assessments, 23: 121-135,
 12. . Feng Yuan, et al. (2022). Thermal comfort in hospital buildings – A literature review. Journal of Building Engineering, 45: 103463, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103463.
 13. . Shih-Cheng Hu, J. Chen, and Yew Chuah (2004). Energy Cost and Consumption in a Large Acute Hospital. International Journal On Architectural Science, 5,
 14. . R. Kappor and S. Kumar (2011). Energy Efficiency in Hospitals Best Practice Guide. USAID ECO-III Project, International Resource Group: New Delhi, India.
 15. . Khaled Bawaneh, et al. (2019). Energy Consumption Analysis and Characterization of Healthcare Facilities in the United States. Energies, 12(19): 3775,
 16. . Health Department of Sustainability in Healthcare. 2012.
 17. . Group International Resources, Energy Efficiency in Hospitals - Best Practice Guide. 2009, USAID ECO-III Project, New Delhi, India.
 18. . Noor Muhammad Abd Rahman, Lim Chin Haw, and Ahmad Fazlizan (2021). A Literature Review of Naturally Ventilated Public Hospital Wards in Tropical Climate Countries for Thermal Comfort and Energy Saving Improvements. Energies, 14(2): 435,
 19. . Noor Muhammad Abd Rahman, Chin Haw Lim, and Ahmad Fazlizan (2021). Optimizing the energy saving potential of public hospital through a systematic approach for green building certification in Malaysia. Journal of Building Engineering, 43: 103088, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103088.
 20. . R. Saidur, et al. (2010). An end-use energy analysis in a Malaysian public hospital. Energy, 35(12): 4780-4785, https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.09.012.
 21. . Bộ Xây dựng (2021). Công trình hiệu quả năng lượng - Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý năng lượng (Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam).
 22. . TCVN ISO 50004:2016 - Hệ thống quản lý năng lượng – Hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng. 2016.
 23. . TCVN 4470:2012 - Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế.
 24. . Phạm Văn Tới, et al. (2024). Khảo sát một số bệnh viện ở Hà Nội và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng-Bộ Xây dựng, 14(01): 48-56.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả