Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.

  • Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét (hoặc một lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên).
  • Tập tin bài gửi ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
  • Nếu có sẵn, URL cho các tài liệu tham khảo đã được cung cấp.
  • Các văn bản là khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; không giãn dòng và giãn đoạn; và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối bản thảo.
  • Văn bản tuân thủ các yêu cầu về trình bày văn bản và tài liệu tham khảo được nêu trong Hướng dẫn cho tác giả.

Tác giả cần phải Đăng ký với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần Đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.

Tác giả vui lòng tải và đọc kỹ các file hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị bản thảo bài báo:

1. Mẫu chuẩn bị bản thảo bài báo (dạng .docx)

2. Mẫu cung cấp thông tin của các Tác giả và đề xuất Người phản biện

3. Thể lệ bài viết

Tất cả các bản thảo bài báo đều được gửi qua Hệ thống trực tuyến. Tác giả làm theo hướng dẫn dưới đây để gửi bài trực tuyến:

4. Hướng dẫn gửi trực tuyến bản thảo bài báo

5. Mẫu trả lời các câu hỏi của Người phản biện 

Hồ sơ gửi bản thảo bài báo trực tuyến gồm ít nhất 2 files dạng .doc được chuẩn bị đầy đủ các thông tin như quy định ở mẫu số 1 và 2 ở trên.