Thông tin cho Tác giả

Tác giả cần phải Đăng ký với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần Đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.

Tác giả vui lòng tải và đọc kỹ các file hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị bản thảo bài báo:

1. Mẫu chuẩn bị bản thảo bài báo (dạng .pdf)

2. Mẫu cung cấp thông tin của các Tác giả và đề xuất Người phản biện

3. Thể lệ bài viết

Tất cả các bản thảo bài báo đều được gửi qua Hệ thống trực tuyến. Tác giả làm theo hướng dẫn dưới đây để gửi bài trực tuyến:

4. Hướng dẫn gửi trực tuyến bản thảo bài báo

5. Mẫu trả lời các câu hỏi của Người phản biện 

Hồ sơ gửi bản thảo bài báo trực tuyến gồm ít nhất 2 files dạng .doc được chuẩn bị đầy đủ các thông tin như quy định ở mẫu số 1 và 2 ở trên.