##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đánh giá đa tiêu chí trong công tác lựa chọn nhà cung cấp vật tư xây dựng bằng phương pháp AHP và MOORA

Nguyễn Đăng Sây , Đỗ Tiến Sỹ , Nguyễn Thanh Việt

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu một phương pháp đánh giá đa tiêu chí trong công tác lựa chọn nhà cung cấp vật tư xây dựng bằng cách kết hợp hai phương pháp là phương pháp AHP (Analytical Hierarchy Pricess) và phương pháp MOORA (Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis). Phương pháp AHP được sử dụng để xác định trọng số tương đối của các tiêu chí, trong khi MOORA được áp dụng để xếp hạng và ưu tiên các nhà cung cấp dựa trên hiệu suất của họ. Phương pháp kết hợp này cung cấp một cách tiếp cận hệ thống và toàn diện trong quyết định lựa chọn nhà cung cấp vật tư xây dựng, giúp đưa ra quyết định thông minh và tin cậy hơn. Nghiên cứu đã tiến hành một trường hợp nghiên cứu trong ngành xây dựng và kết quả cho thấy phương pháp AHP-MOORA cải thiện độ chính xác và hiệu suất trong lựa chọn nhà cung cấp. Việc áp dụng phương pháp này đóng góp vào kiến thức về lựa chọn nhà cung cấp và mang lại những thông tin quan trọng cho các chuyên gia trong ngành xây dựng.

Tài liệu tham khảo

 1. M. Safa, A. Shahi, C. Haas, and K. Hipel, "Supplier selection process in an integrated construction materials management model," Automation in Construction, 12/01 2014.
 2. C. Ho, P.-M. Nguyen, R. Vietnam, and M.-H. Shu, "Supplier evaluation and selection criteria in the construction industry of Taiwan and Vietnam," International Journal of Information and Management Sciences, vol. 18, pp. 403-426, 01/01 2008.
 3. S. Thiruchelvam and J. Tookey, "Evolving Trends of Supplier Selection Criteria and Methods," International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, vol. 4, pp. 437-454, 07/01 2011.
 4. D. S. Verma, "Supplier Selection through Analytical Hierarchy Process: A Case Study In Small Scale Manufacturing Organization," 2013.
 5. N. Toản and N. Hanh, "Lựa chọn nhà cung cấp vật liệu cho nhà thầu xây dựng bằng phương pháp AHP," Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, vol. 14, pp. 149-162, 07/27 2020.
 6. A. A. Patil, M. B. Kumthekar, and A. B. J. I. J. o. E. R. Landage, "A review of supplier evaluation and selection approaches in supply chain of construction industry," vol. 5, no. 1, pp. 120-122, 2016.
 7. V. R. Kannan and K. C. J. J. o. s. c. m. Tan, "Supplier selection and assessment: Their impact on business performance," vol. 38, no. 3, pp. 11-21, 2002.
 8. V. Balali, B. Zahraie, A. J. A. J. o. C. E. Roozbahani, and Architecture, "A comparison of AHP and PROMETHEE family decision making methods for selection of building structural system," vol. 2, no. 5, pp. 149-159, 2014.
 9. D. Jato-Espino, E. Castillo-Lopez, J. Rodriguez-Hernandez, and J. C. J. A. i. c. Canteras-Jordana, "A review of application of multi-criteria decision making methods in construction," vol. 45, pp. 151-162, 2014.
 10. K.-C. Lam, R. Tao, and M. C.-K. Lam, "A material supplier selection model for property developers using Fuzzy Principal Component Analysis," Automation in Construction, vol. 19, no. 5, pp. 608-618, 2010/08/01/ 2010.
 11. R. E. Nugroho, M. S. J. S. J. o. E. Iskandar, and Technology, "Application of AHP for Supplier Selection in Construction Companies," 2020.
 12. W. Karel, W. Brauers, and E. Zavadskas, "The MOORA method and its application to privatization in a transition economy," Control and Cybernetics, vol. 35, 01/01 2006.
 13. S. H. Zolfani, I.-S. Chen, N. Rezaeiniya, J. J. T. Tamošaitienė, and e. d. o. economy, "A hybrid MCDM model encompassing AHP and COPRAS-G methods for selecting company supplier in Iran," vol. 18, no. 3, pp. 529-543, 2012.
 14. S. Moslem and Y. Çelikbilek, "An integrated grey AHP-MOORA model for ameliorating public transport service quality," European Transport Research Review, vol. 12, 12/28 2020.
 15. C.-H. J. E. Chen, "A hybrid multi-criteria decision-making approach based on ANP-entropy TOPSIS for building materials supplier selection," vol. 23, no. 12, p. 1597, 2021.
 16. N. V. Thành, N. V. Tịnh, and N. N. Lương, "Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chí để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến dầu thực vật," TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG, vol. 10, pp. 67-78, 04/16 2023.
 17. T. T. Thắm, N. T. T. Đức, N. T. L. Thủy, and T. T. M. Dung, "Ứng dụng mô hình ISM phân loại các tiêu chí trong lựa chọn nhà cung cấp," 2020.
 18. D. M. Utama, M. S. Asrofi, and I. Amallynda, "Integration of AHP-MOORA algorithm in green supplier selection in the Indonesian textile industry," in Journal of Physics: Conference Series, 2021, vol. 1933, no. 1, p. 012058: IOP Publishing.
 19. T. T. Thắm, N. T. T. Đức, N. T. Lợi, and N. T. L. J. T. c. K. h. T. Đ. h. C. T. Thủy, "Ứng dụng Fuzzy TOPSIS trong đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng," vol. 55, no. 4, pp. 38-51, 2019.
 20. Z. Zhang, H. Liao, J. Chang, and A. Al-barakati, "Green-Building-Material Supplier Selection with a Rough-Set-Enhanced Quality Function Deployment," Sustainability (Switzerland), vol. 11, 12/01 2019.
 21. S. Patil and M. J. I. Adavi, "A survey study of supplier selection issues in construction supply chain," vol. 2, no. 5, 2012.
 22. A. S. Carr and J. N. Pearson, "Strategically managed buyer–supplier relationships and performance outcomes," Journal of Operations Management, vol. 17, no. 5, pp. 497-519, 1999/08/01/ 1999.
 23. T. L. S. a. L. G. Vargas, "Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process," 2001.
 24. N. H. Hải, N. V. Hạnh, V. T. T. Giang, Đ. T. Huệ, and N. T. B. Thủy, "MÔ HÌNH MOORA DỰA VÀO ENTROPY MỜ MỚI ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG," Khoa học nông nghiệp Việt Nam, vol. 7, pp. 975-986, 2021.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả