##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng dụng autodesk bim 360 trong quản lý thay đổi phát sinh dự án thiết kế - thi công tại Việt Nam

Nguyễn Anh Thư , Lê Mỹ Uy Như , Khúc Quang Trung , Nguyễn Hồng Sơn

Tóm tắt

Phương thức thực hiện dự án thiết kế - thi công đang ngày một phổ biến tại các dự án xây dựng ở Việt Nam có thể giảm thiểu rủi ro giữa việc trao đổi thông tin dự án và kiểm soát chất lượng công trình tốt hơn khi có thể hạn chế phát sinh thay đổi trong dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập liên quan đến các công tác phối hợp cũng như sự không đồng bộ thông tin trong dự án, các vấn đề liên quan đến việc xây dựng môi trường lưu trữ chung (CDE) và một giao thức nền tảng công nghệ thông tin hỗ trợ. BIM 360 Docs là công cụ hỗ trợ các công tác đệ trình, bàn giao, cộng tác, chia sẻ thông tin tài liệu dự án liên quan trên một môi trường dữ liệu chung. Mục đích chính của nghiên cứu là (1) đánh giá thực trạng của quy trình quản lý phát sinh trong các doanh nghiệp hiện tại và (2) đề xuất quy trình ứng dụng BIM 360 Docs cũng như quy trình BIM vào quản lý thay đổi phát sinh. Nghiên cứu đánh giá quy trình thay đổi phát sinh đang được sử dụng tại các công ty xây dựng bằng các cuộc khảo sát chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, sau đó, một quy trình ứng dụng BIM 360 Docs sẽ được đề xuất để chuẩn hóa các quy trình hiện tại nhằm nâng cao công tác quản lý từ đó xây dựng chiến lược đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả dựa trên nền tảng BIM.

Tài liệu tham khảo

 1. . T. c. t. k. V. Nam, "Báo cáo tình hình xây dựng năm 2021," Tổng cục thống kê Việt Nam, 2021.
 2. . P. T. H. Cameron A, Atherton J, Nguyen D H, Nguyen T P, Tran S T, Nguyen T N & Trinh H Y. Hajkowicz S "Tương lai nền kinh tế số Việt Nam – Hướng tới năm 2030 và 2045," in "CSIRO, Brisbane," 2019.
 3. . J. Irizarry, Construction 4.0: An innovation platform for the built environment. Routledge, 2020.
 4. . S. Ruffle, "Architectural Design Exposed: From Computer-Aided Drawing to Computer-Aided Design," Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 13, no. 4, pp. 385-389, 1986/12/01 1986, doi: 10.1068/b130385.
 5. . R. Aish, building modelling the key to integrated construction CAD. 1986.
 6. . K. Willem, Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations (McGraw-Hill Construction Series), First edition. ed. New York: McGraw-Hill Education (in en), 2008.
 7. . Q. T. Le, A. Pedro, and C. S. Park, "A Social Virtual Reality Based Construction Safety Education System for Experiential Learning," Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 79, no. 3, pp. 487-506, 2015/08/01 2015, doi: 10.1007/s10846-014-0112-z.
 8. . Onecad. "Quản lý dữ liệu xuyên suốt vòng đời dự án với BIM 360." https://onecadvn.com/autodesk-bim-360#:~:text=BIM%20360%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20n%E1%BB%81n,x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20trong%20c%C3%B4ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.
 9. . E. S. Almahmoud, H. K. Doloi, and K. Panuwatwanich, "Linking project health to project performance indicators: Multiple case studies of construction projects in Saudi Arabia," International Journal of Project Management, vol. 30, no. 3, pp. 296-307, 2012.
 10. . J. I. Alzahrani and M. W. Emsley, "The impact of contractors’ attributes on construction project success: A post construction evaluation," International journal of project management, vol. 31, no. 2, pp. 313-322, 2013.
 11. . Conditions of Contract for Construction, FIDIC, 2006.
 12. . A. I. C. A. N. Mohammad, R.A.O.K. Rakmat, M.A. Yusof, "Investigation On The Causes Of Variation Orders In The Construction Of Building Project – A Study In The State Of Selangor, Malaysia," Journal of Building Performance, vol. 1, no. 1, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010.
 13. . A. Hameed Memon, I. Abdul Rahman, and M. Faris Abul Hasan, "Significant Causes and Effects of Variation Orders in Construction Projects," Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, vol. 7, no. 21, pp. 4494-4502, 2014, doi: 10.19026/rjaset.7.826.
 14. . Đ. T. S. Trần Nguyễn Nhật Nam, "Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng lên phát sinh khối lượng (VO) trong các dự án xây dựng ở Việt Nam," Tạp chí Xây Dựng, vol. 6-2019, 2019.
 15. . T. N. N. N. Đỗ Tiến Sỹ, Đánh giá tương quan giữa phát sinh và hạn chế tranh chấp trong Xây dựng trường hợp nghiên cứu ở Việt Nam (Luận văn thạc sỹ). Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, 2019.
 16. . Q. Nguyen, "Phân tích phương thức thực hiện dự án “Thiết kế - Xây dựng” trong điều kiện Việt Nam (DB Project Delivery Method in Vietnam)," Tạp chí Kinh tế Xây dựng, vol. 04.2014, 2014.
 17. . M. Gokulkarthi and K. Gowrishankar, "A study on impacts of change order in construction projects," International Journal of Science and Engineering Research, vol. 3, no. 4, 2015.
 18. . J. M. Assbeihat and G. J. Sweis, "Factors affecting change orders in public construction projects," International Journal of Applied, vol. 5, no. 6, pp. 56-63, 2015.
 19. . N. Chileshe and G. J. Kikwasi, "Perception of barriers to implementing risk assessment and management practices by construction professionals in Tanzania," Management, vol. 1137, p. 1146, 2013.
 20. . A. Kotb, "Alternative Dispute Resolution: Arbitration Remains a Better Final and Binding Alternative than Expert Determination," QMLJ, vol. 8, p. 125, 2017.
 21. . (2016). Thông tư 30/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.
 22. . (2015). Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
 23. . (2021). Nghị định 50/2021/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng Xây dựng". [Online] Available: https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=202990
 24. . (2020). Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/07/2020 Về việc Phê duyệt "Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030". [Online] Available: https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=3721
 25. . P. N. N. Đ. Nguyễn Anh Thư, "Nghiên cứu ứng dụng BIM 360 DOCS trong quản lý thay đổi phát sinh ở dự án Design and Build," Tạp chí Xây Dựng, vol. 01.2019, pp. 56-62, 2019.
 26. . N. T. P. Nguyễn Anh Thư, Đỗ Tiến Sỹ, Phan Thanh Phương, Võ Đăng Khoa, "Quy trình ứng dụng Building Information Modelling 360 Field trong quản lý chất lượng dự án xây dựng," Tạp chí Xây Dựng, vol. 03.2019, pp. 145-147, 2019.
 27. . T. N. H. Veerasak Likhitruangsilp, Photios G. Ioannou, Nobuyoshi Yabuki, "A BIM-Enabled System for Evaluating Impacts of Construction Change Orders," Construction Research Congress 2018, pp. 622-631, 2018.
 28. . T. N. Handayani, V. Likhitruangsilp, and N. Yabuki, "A Building Information Modeling (BIM)-Integrated System for Evaluating the Impact of Change Orders," Engineering Journal, vol. 23, no. 4, pp. 67-90, 2019, doi: 10.4186/ej.2019.23.4.67.
 29. . C. N. M. N. Hoàng Trọng, Thống kê ứng dụng trong kinh tế và xã hội. Việt Nam, 2017.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả