##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng chi phí triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo định hướng phát triển bền vững

Nguyễn Thanh Phong , Nguyễn Anh Thư , Trần Thế Anh

Tóm tắt

Xây dựng theo định hướng bền vững được chứng minh mang lại nhiều lợi ích môi trường, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư xây dựng đã không ủng hộ việc triển khai các dự án Công trình xanh (CTX) do chi phí ban đầu cao hơn so với xây dựng truyền thống. Cần phải xác định các yếu tố rủi ro làm tăng chi phí - rào cản quan trọng đối với việc thực hành các dự án “xanh”, từ đó kiểm soát rủi ro, hạn chế phát sinh chi phí làm giảm lợi nhuận, hiệu quả dự án. Nghiên cứu này góp phần nhận dạng, phân tích và đánh giá các yếu tố rủi ro ảnh hưởng chi phí triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo hướng phát triển bền vững. Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu của một trăm bảy mươi hai bảng khảo sát và phỏng vấn trực tiếp hơn mười chuyên gia, nghiên cứu đã xác định được ba mươi hai yếu tố, phân loại thành sáu nhóm nhân tố góp phần tạo nên sự khác biệt về chi phí gồm: “Thiết kế”, “Chi phí công trình xanh”, “Vật liệu”, “Môi trường – Xã hội”, “Quản lý dự án” và “Pháp lý – Hợp đồng”. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngoài các yếu tố như thiết kế phức tạp, vật liệu xanh kém chất lượng, quá trình quản lý và thi công dự án kém hiệu quả thì chi phí tư vấn chuyên gia, chi phí đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn xanh và các loại phí bảo hiểm xanh cũng làm tăng thêm chi phí xây dựng bền vững. Do đó, cần có sự tính toán, quản lý tốt ngay từ lúc lên ý tưởng thiết kế cho đến thi công, bàn giao và vận hành dự án xây dựng công trình xanh.

Tài liệu tham khảo

 1. N. Z. M. Azizi, N. Z. Abidin, and A. Raofuddin, "Soft Cost Elements in Green Projects: Malaysian building industry," Asian Journal of Behavioural Studies, vol. 3, no. 12, pp. 135-146, 2018.
 2. B.-G. Hwang, L. Zhu, Y. Wang, and X. Cheong, "Green building construction projects in Singapore: cost premiums and cost performance," Project management journal, vol. 48, no. 4, pp. 67-79, 2017.
 3. C. T. T. Đ. T. B. X. DỰNG, "Phân tích đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chi phí tới suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo các tiêu chí công trình xanh," Tạo chí Kinh tế Xây dựng, vol. Số 3, 2021.
 4. W. Taemthong and N. Chaisaard, "An analysis of green building costs using a minimum cost concept," Journal of Green Building, vol. 14, no. 1, pp. 53-78, 2019.
 5. N.D. Hưng và Đ.H.N. Quang, "Đánh giá rủi ro trong quá trình thực hiện các dự án xây dụng Công trình xanh tại Việt Nam," Tạp chí Xây Dựng, 2021.
 6. M. Hu and M. Skibniewski, "Green building construction cost surcharge: An overview," Journal of architectural engineering, vol. 27, no. 4, p. 04021034, 2021.
 7. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 1 và Tập 2.
 8. Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H, Lý thuyết tâm lý học, 3rd ed. New York, NXB McGraw Hill, 1994.
 9. N. M. Russ, M. Hamid, and K. M. Ye, "Literature review on green cost premium elements of sustainable building construction," Architecture, vol. 9, no. 8, 2018.
 10. A. S. Weerasinghe, T. Ramachandra, and N. Thurairajah, "Life cycle cost analysis: Green vs conventional buildings in Sri Lanka," in Proceeding of the 33rd Annual ARCOM Conference, 2017, vol. 4, p. 6.
 11. Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản Tài chính, 2016.
 12. Samuel B.Green, Neil J.Salkin, Using SPSS for Windows and Macintosh. Analyzing and Understanding Data, 4th Edition, 2005.
 13. Andy Field, Discovering Statistic Using SPSS, 3rd Edition, 2009.
 14. T. Subramani, P. S Sruthi, ‘Causes of cost overrun in construction’, IOSR Journal of Engineering, vol. 04, Issue June, 2014.
 15. Hair & ctg, Multivariate Data Analysis, 7th Edition, 2009.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả