##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Xác định các tiêu chí ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các nhà thầu chính tại Việt Nam

Lê Khánh Linh , Đỗ Tiến Sỹ , Nguyễn Thanh Việt

Tóm tắt

Theo thời gian, phát triển bền vững không còn là nhu cầu mà là điều tất phải thực hiện, đòi hỏi các nhà lãnh đạo cần bắt kịp xu hướng và có những hành động thực hành bền vững cụ thể hơn trong các trong các chiến lược cũng như quy trình quản trị các hoạt động của doanh nghiệp mình. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các tiêu chí ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các nhà thầu chính tại Việt Nam. Dựa trên tổng quan nghiên cứu trước đây và ý kiến của 10 chuyên gia có kinh nghiệm từ 11-25 năm trong lĩnh vực xây dựng tại các đơn vị nhà thầu chính và phát triển bền vững, nghiên cứu xác định được 29 tiêu chí ảnh hưởng. Tư duy của phát triển bền vững được hình thành từ mong muốn bảo vệ môi trường, và kết quả nghiên cứu chỉ ra có sự đồng thuận ý kiến về sự ảnh hưởng của khía cạnh môi trường, khi mà 5 tiêu chí được đánh giá có mức độ ảnh hưởng cao nhất là: Quản lý chất thải, nước thải xây dựng (MT03), Vật liệu và nguồn tài nguyên (MT06), Quản lý môi trường (MT01), Quản lý phát thải (MT02) và Năng lượng (MT04). Bài báo đồng thời cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao các hoạt động thực hành bền vững doanh nghiệp của các đơn vị nhà thầu chính tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

 1. . T. Hiếu, “Tốc độ tăng trưởng ngành Xây dựng đạt 8 - 8,5%,” Báo Tin tức, 2022. flttps://baotintvc.vn/kinfl-te/toc-do-tang-trvong-nganfl-xay-dvng- dat-8-85-20221230175338244.htm#:~:text=Năm 2022%2C tốc độ tăng,thống cấp nước tập trung (accessed Apr. 15, 2023).
 2. . Dịch Phong, “Ngành xây dựng bùng nổ - nhu cầu nhân lực ngày càng tăng,” Báo Xây dựng, 2020. https://baoxaydvng.com.vn/nhu-cau-su-dung- nguon-nhan-luc-tu-nay-cho-den-nam-2030-trong-nganh-xay-dung-noi- chung-va-nganh-vlxd-noi-rieng-295351.html (accessed Apr. 14, 2023).
 3. . HL, “Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai sáng kiến kinh doanh bền vững,” Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2022. https://kinhtevadubao.vn/chinh-phu-khuyen-khich-va-ho-tro-cac-doanh- nghiep-trien-khai-sang-kien-kinh-doanh-ben-vung-21315.html (accessed Nov. 03, 2023).
 4. . KPMG, “Survey of Sustainability Reporting 2022,” 2022. [Online].
 5. Available: chrome- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/flttps://assets.kpmg/conte nt/dam/kpmg/pk/pdf/2022/10/Svrvey-of-Svstainability-Reporting- 2022.pdf.
 6. . WBCSD, Sustainable Development Reporting: striking the balance. 2003.
 7. . D. Hưng, “Chuyển dịch xanh – cách phát triển bền vững của thương hiệu quốc gia Việt Nam,” Tạp chí của Ban tuyên giáo Trung ương, 2023. https://tuyengiao.vn/chuyen-dich-xanh-cach-phat-trien-ben-vung-cua- thuong-hieu-quoc-gia-viet-nam-150389 (accessed Mar. 29, 2023).
 8. . K. I. Athapaththu and G. Karunasena, “Framework for sustainable construction practices in Sri Lanka,” Built Environ. Proj. AZZet Manag., vol. 8, no. 1, pp. 51–63, 2018.
 9. . Ricons, “Báo cáo thường niên 2022 - Ricons,” 2023.
 10. . Hòa Bình, “Báo cáo thường niên 2021 - Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình,” 2022.
 11. . VCCI and VBCSD, “Bộ Chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) 2023,” 2023.
 12. . Vinaconex, “Báo cáo thường niên 2022 - Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam,” 2023.
 13. . Y. Tan, C. Shuai, L. Shen, L. Hou, and G. Zhang, “A study of sustainable practices in the sustainability leadership of international contractors,” Sustain. Dev., vol. 28, no. 4, pp. 697–710, 2020.
 14. . D. L. Underwood, “Profitability implications of sustainable contracting,” Annals of tourism Research, vol. 3, no. 4. p. 45, 2006, [Online]. Available: flttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25926610%5€nflttp://www.pubm edcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PM€4492060%0Aflttp://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738315000444.
 15. . A. Rodriguez‐Melo and S. A. Mansouri, “Stakeholder engagement: Defining strategic advantage for sustainable construction,” BuZ. Strateg. Environ., vol. 20, no. 8, pp. 539–552, 2011.
 16. . S&P Dow Jones Indices and SAM, “Dow Jones Sustainability Word Index,” 1999. https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones- sustainability-world-index/#overview.
 17. . Coteccons, “Báo cáo thương niên 2022 - Coteccons,” 2023.
 18. . United Nations, “Environmental, Social, Governance (ESG) Reporting,” 2004. https://www.pwc.com/vn/en/services/risk- assurance/sustainability.html.
 19. . R. Chang, J. Zuo, V. Soebarto, Z. Zhao, G. Zillante, and X. Gan, “Sustainability transition of the Chinese construction industry: Practices and behaviors of the leading construction firms,” J. Manag. Eng., vol. 32, no. 4, p. 5016009, 2016.
 20. . Hưng Thịnh Incons, “Báo cáo thường niên 2022 - Hưng Thịnh Incons,” 2023. [Online]. Available: https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf.
 21. . J. A. Bamgbade, A. M. Kamarvddeen, M. N. M. Nawi, R. Z. Tvsoff, and R. A. Bin, “Does government support matter? Influence of organizational culture on sustainable construction among Malaysian contractors,” Int. J. ConZtr. Manag., vol. 18, no. 2, pp. 93–107, 2018.
 22. . V. Matinaro and Y. Liu, “Towards increased innovativeness and sustainability through organizational cultvre: A case study of a Finnish construction business,” J. Clean. Prod., vol. 142, pp. 3184–3193, 2017.
 23. . R. Chang, “Approaches for transitions towards sustainable development: status quo and challenges,” Sustain. Dev., vol. 25, no. 5, pp. 359–371, 2017.
 24. . Global Sustainability Standards Board, “GRI standards,” 2019. https://www.globalreporting.org/standards (accessed Mar. 03, 2023).
 25. . F. Cosenz, V. P. Rodrigues, and F. Rosati, “Dynamic business modeling for sustainability: Exploring a system dynamics perspective to develop sustainable business models,” Bus. Strateg. Environ., vol. 29, no. 2, pp. 651– 664, 2020.
 26. . A. Presley and L. Meade, “Benchmarking for sustainability: an application to the sustainable construction industry,” Benchmarking an Int. J., vol. 17, no. 3, pp. 435–451, 2010.
 27. . H. Trọng and C. N. M. Ngọc, “Tài liệu học tập Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS 2008 tập 1,” 2008.
 28. . P. T. T. Bình, “Phát triển bền vững: Nhận thức, kết quả và vấn đề đặt ra,” HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG, 2023. https://hdll.vn/trang-chu.html (accessed Apr. 10, 2023).
 29. . Hùng, “Xử lý nước thải tại Việt Nam: Cần ưu tiên giải pháp cải tiến công nghệ,” Báo VietnamPlus, Thông tấn xã Việt, 2023. flttps://www.vietnamplus.vn/xu-ly-nuoc-thai-tai-viet-nam-can-uu-tien-giai-phap-cai-tien-cong-nghe-post899015.vnp (accessed Dec. 16, 2023).
 30. . Đức, “Thực trạng và công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng,” Tạp chí Môi trường & Đô thị, 2020. https://www.moitruongvadothi.vn/thuc-trang-va- cong-nghe-xu-ly-chat-thai-ran-xay-dung-a74542.fltml (accessed Dec. 16, 2023).
 31. . N. V. Đính, “Xây dựng và phát triển công trình xanh là xu hướng tất yếu,” Tạp chí Kinh tế & Đô Thị, 2023. https://kinhtedothi.vn/xay-dvng-va-phat- trien-cong-trinh-xanh-la-xu-huong-tat-yeu.html (accessed Apr. 15, 2024).
 32. . V. N. Anh, “Bộ Xây dựng: Ưu tiên kiểm kê khí nhà kính - chuyển đổi xanh ngành công nghiệp,” 2023. http://scp.gov.vn/tin-tuc/t13611/bo-xay-dung- uu-tien-kiem-ke-khi-nha-kinh--chuyen-doi-xanh-nganh-cong-nghiep.html#:~:text=Nghị định số 06%2F2022,xuất vật liệu xây dựng%2C (accessed Apr. 20, 2024).
 33. . T. T. T. Ngọc, “Hướng tới phát triển bền vững, doanh nghiệp cần quản trị tốt công ty và dòng tiền,” VnEconomy, 2024. .
 34. . VCCI, “Chương trình CSI 2023 - Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam,” Diễn đàn Doanh nghiệp, 2023. https://vccinews.vn/news/48353/chuong-trinh-csi-2023-vinh-danh-100-doanh-nghiep-ben-vung-viet-nam.html (accessed Apr. 22, 2024).
 35. . Dương, “Ngành xây dựng xảy ra tai nạn lao động nhiều nhất,” VnEconomy, 2022. https://vneconomy.vn/nganh-xay-dung-xay-ra-tai-nan-lao-dong-nhieu-nhat.htm (accessed Dec. 16, 2023).
 36. . Phương Linh, “Khảo sát 500 doanh nghiệp Việt: 99% có khát vọng bền vững nhưng hơn một nửa chưa hành động,” Tạp chí Nhịp sống thị trường, 2024. https://stockbiz.vn/tin-tuc/khao-sat-500-doanh-nghiep-viet-99-co-khat-vong-ben-vung-nhung-hon-mot-nua-chua-hanh-dong/23097131 (accessed May 11, 2024).

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>